Skip to content

תנאי שימוש/תקנון

בשימושך באתר Leado.ai ו/או בכל שירות אחר המופעל ו/או המנוהל על ידי חברת אדטראק בע״מ ("Leado" ו/או "החברה"), אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

אנא קרא תקנון זה בעיון.

הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("התקנון") ולמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר ("מדיניות הפרטיות") המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הסכמתך לתקנון זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

בתקנון הביטוי "שימוש" על הטיותיו השונות כולל את כלל הפעולות הבאות: כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם אלא אם קיבלו את הסכמת האפוטרופוסים החוקיים שלהם מראש ובכתב. החברה תהא רשאית לדרוש לעיין באישור כאמור בכל עת.

אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק על מנת לספק את השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות אחרות המפורטות להלן.

השימוש באתר

בעת רישומך לאתר תידרש למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות). נתונים אלו חשובים לנו על מנת שנוכל להעניק לך את השירותים על הצד הטוב ביותר ולהיות איתך בקשר רציף.

דע כי אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי תלוי ברצונך והסכמתך. יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר שללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

Leado.ai מהווה פלטפורמה לפרסום וניהול קמפיינים במדיות השונות. החברה אינה אחראית על תוכני קמפיינים אשר לא הוכנו ו/או נוסחו על ידה כי אם על ידי משתמשיה. האחריות על קמפיינים כאמור ותכניהם מוטלת לפתחם של המפרסמים בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי במידה ויתגלה לחברה כי קמפיינים מסויימים כוללים תוכן שאינו חוקי ו/או פוגעני ו/או אינו ראוי לדעתה, החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לעצור כל קמפיין כאמור ובמקרה הצורך לפנות לרשויות אכיפת החוק תוך גילוי פרטי המפרסם.

החברה לא תישא באחריות כלשהי, לרבות באחריות פלילית ו/או נזיקית, כתוצאה מניהול קמפיים כאמור או היענות לו.

הנך מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר;
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש;
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר;
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים;
 • שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא לרבות, אך לא רק, בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות בוטים ו/או תוכנות זדוניות ו/או תוכנות אוטומטיות (כגון spiders, scrapers crawlers וכיו"ב);

כמו כן, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא להעלות קמפיינים הכוללים אחד או יותר מן התכנים הבאים ("תכנים אסורים"):

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים ו/או מפר זכויות יוצרים של צד שלישי;
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר איסור על פי דין ו/או כל חומר אחר אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש;
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני המדינה בה יוצג הפרסום;
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם ו/או חבר בני אדם;
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם;
 • נושאים שביחס אליהם ניתן צו איסור פרסום על ידי רשות מוסמכת;
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור;
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט;

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין מלוא ההוצאות ו/או העלויות ו/או ההפסדים ו/או האובדן ו/או הנזקים אשר ייגרמו לה ו/או עלולים להיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו עם קבלת דרישתה הראשונה.

כל שימוש אחר, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים (ובכלל כך הפסדים, נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, אובדן, נזקי מוניטין וכיו"ב).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום חשבון שאינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או אשר חב סכום כלשהו לחברה.

ככל שיתגלה לחברה כי משתמש באתר מתחמק מתשלום לחברה ו/או לצד שלישי קשור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור, לאלתר, כל קמפיין ו/או פרסום של המשתמש.

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית החברה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום קמפיינים שהוזמנו  ע"י המשתמש, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

איזה מידע אנו אוספים?

אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לאתר. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר (לרבות משך זמן גלישה), עמודים שנצפו, וכדומה. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא ישמש כדי לזהות משתמש כלשהו באופן אישי.

בנוסף, במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" או הקמת חשבון באתר, נאסוף את המידע שמסרת לנו במסגרת שליחת הפניה, לרבות שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל ותוכן הפניה.

במידה ובחרת להשאיר את פרטיך באחד מהעמודים הייעודיים באתר, נאסוף את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך. פרטים אלו יישמרו על-ידי החברה רק כאשר הם ימסרו על-ידך.

עוגיות (“Cookies”)

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים או עתידים להתקשר עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בניתוח השירותים שלנו, האתר והמבקרים בו. צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף באתר אלא למטרה זו. המשך גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו.

קבצי עוגיות "cookies" הם קבצי טקסט שנוצרים על-ידי הדפדפן בעת כניסתכם לאתר החברה.

ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כגון: פירוט הדפים בהם ביקרת באתר, משך זמן השהייה בכל דף, מהיכן הגעת לאתר החברה ועוד. בהתאם להגדרות הדפדפן שלך, חלק מהקבצים יפקעו בעת סגירת דפדפן וייתכן שחלקם ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. קבצים אלו אינם מספקים מידע אישי מזהה, אלא אם כן בחרת לספק לנו מידע זה. ברגע שתבחר לספק נתונים אישיים באתר, מידע זה עשוי להיות מקושר לנתונים המאוחסנים בקבצי העוגיות. קבצי העוגיות מאחסנות את ההעדפות שלך ומאפשרות לנו להציע לך מוצרים, תכנים ושירותים.

באפשרותך לנהל את קבצי העוגיות במחשב. כל דפדפן עיקרי מאפשר לך לחסום או למחוק קבצי עוגיות מהמערכת. למידע נוסף אודות ניהול קבצי העוגיות, עיין בהגדרת הפרטיות בדפדפן שלך.

קבצי העוגיות מסייעות לאסוף מידע אנונימי וסטטיסטי על הגולשים לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד ג' (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

 • העברה לשותף או לצד שלישי הקשור לחברה או לנותני שירותים שמסייעים לנו במתן השירותים ובכלל כך צדדים שלישים אשר יהיו מעורבים בפרסום הקמפיינים של המשתמש;
 • העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על-פי תנאי שימוש אלו;
 • אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים;
 • אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלו באתר ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה;
 • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה;
 • אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן;
 • החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת מילוי טופס פרטי קשר, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי;
 • החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור;
 • החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
 • הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של הפורטל.
 • החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו באתר.

רכישה וביטול עסקאות

התשלום באתר מתבצע בכרטיס אשראי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות מעת לעת את אפשרויות התשלום באתר. לא ניתן לשלם בכרטיסים נטענים, מזומן או כל אמצעי תשלום אחר מלבד אמצעי התשלום המאושרים לתשלום על ידי החברה.

לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ו/או צדדים שלישיים. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכות החברה. יודגש, כי עסקה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין החברה ו/או לבין חברות הסליקה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה. מובהר כי החברה לא שומרת את פרטי התשלום של משתמשיה.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

מובהר בזאת כי פעולת הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד שלישי כלשהו בשום דרך.

החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים המופיעים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת החברה.

לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר האינטרנט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק.

מובהר בזאת כי השירותים הניתנים על ידי החברה הינם שירותים המותאמים במיוחד למאפייניו הייחודיים של כל משתמש בעקבות העסקה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול קמפיין לאחר מועד עלייתו לאוויר לא יזכה את המשתמש/מפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש.

אבטחה

החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד ג' כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים כמות שהם ( AS IS) והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "החברה") לא יישאו באחריות כלשהי.

החברה אינה ולא תהא אחראית בכל צורה שהיא לשירותי צדדים שלישיים אשר יכול ויהיו מעורבים במסגרת מתן השירותים וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרי הצדדים השלישיים. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר מוצעים ו/או יוצעו למשתמשי האתר ואשר יסופקו על ידי צד שלישי כלשהו, הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר ו/או את המידע שבאתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

יצירת קשר

לבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו:

דוא"ל: support@leado.ai

כתובת: יצחק אלחנן 26, תל אביב

טלפון: 055-3396192